Regulamin sędziów kynologicznych


cofnij

1. WSTĘP

§ 1

Na organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce (zwany dalej Związkiem) wystawach psów rasowych, przeglądach hodowlanych, próbach pracy i konkursach oraz zawodach oceny psów dokonują sędziowie kynologiczni.

§ 2

Sędzią kynologicznym może zostać tylko członek Związku, który ma nieposzlakowaną opinię, posiada co najmniej średnie wykształcenie, zdał egzamin i odbył staż asystencki określony niniejszym regulaminem, a następnie uzyskał pozytywne oceny na teoretycznym i praktycznym egzaminie sędziowskim.

2. ASYSTENCI KYNOLOGICZNI

§ 3

Asystentem kynologicznym może zostać pełnoletni członek Związku posiadający co najmniej średnie wykształcenie, wykazujący zainteresowanie problematyką kynologiczną, posiadający pozytywną opinię za okres co najmniej dwuletniej, czynnej działalności w Związku (w Oddziale) i zdał egzamin na asystenta kynologicznego. Wskazane jest, aby kandydaci na asystentów do oceny pracy psów myśliwskich byli członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 4

Asystenci kynologiczni dzielą się pod względem specjalności na:

 1. wystawowych,
 2. prób pracy.

§ 5

Kandydat na asystenta zobowiązany jest do:

 1. przedstawienia wyników własnej pracy hodowlanej lub wystawowej albo własnej praktyki układania psów do odpowiednich prób pracy (zawartej w opinii oddziału),
 2. ukończenia kursu dla kandydatów na asystentów lub przygotowania się do egzaminu we własnym zakresie,
 3. złożenia egzaminu asystenckiego z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną Związku.

2.1 Procedura egzaminowania i powoływania asystentów

§ 6

Kursy szkoleniowe dla kandydatów na asystentów prowadzone są przez Oddziały według programu ustalonego przez Zarząd Główny Związku i Komisję Kynologiczną Naczelnej Rady Łowieckiej (dot. specjalności 21).

§ 7

Organizatorem egzaminu asystenckiego jest Prezydium Kolegium Sędziów, które wyznacza komisję egzaminacyjną, podaje miejsce i termin egzaminu. W skład komisji wchodzą:

 1. co najmniej dwaj sędziowie międzynarodowi, z których jeden jest przewodniczącym komisji,
 2. specjalista z dziedziny medycyny weterynaryjnej,
 3. sędzia międzynarodowy do oceny pracy psów myśliwskich wytypowany przez Zarząd Główny PZŁ (dla asystentów tej specjalności),
 4. sędzia do oceny pracy innych psów wytypowany przez Główną Komisję Szkolenia Psów (dla asystentów tej specjalności).

§ 8

Kandydat na asystenta, który spełnia wymogi § 3 i § 5 niniejszego regulaminu składa za pośrednictwem macierzystego Zarządu Oddziału do Prezydium Kolegium Sędziów wniosek o dopuszczenie go do egzaminu asystenckiego.
Do wniosku dołącza życiorys oraz kopię świadectwa co najmniej średniego wykształcenia. Prezydium Kolegium Sędziów powiadamia pisemnie kandydata oraz oddział macierzysty z czterotygodniowym wyprzedzeniem o miejscu i terminie egzaminu.

§ 9

Egzamin obejmuje wiadomości z zakresu:

§ 10

Komisja Egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu oddzielnie dla każdego kandydata, kopie protokołu przesłane są do:

§ 11

Prezydium Kolegium Sędziów powołuje asystenta, potwierdzając jego specjalność wybraną zgodnie z zatwierdzonym wykazem specjalności.
Wybór specjalności należy do asystenta, lecz nie może obejmować więcej niż jedną specjalność wystawową oraz równolegle tylko jedną specjalność użytkową.

§ 12

 1. Asystent otrzymuje indeks, w którym sędziowie potwierdzają każdorazowo jego uczestnictwo na wystawie lub przy ocenie pracy, do których asystent posiada uprawnienia.
 2. Innych niż wymienione asystentury nie zalicza się do stażu.
 3. Do indeksu wpisuje się także zaliczenie wykonanych zadań.
 4. Staż asystencki rozpoczyna się z dniem powołania asystenta uchwałą Prezydium Kolegium Sędziów.

§ 13

 1. Asystent ma obowiązek przestrzegania zasad etyki i ogólnie przyjętych dobrych obyczajów.
 2. Asystent nie może pełnić funkcji na imprezach kynologicznych, na których oceniany jest pies stanowiący jego własność.
 3. W przypadku, gdy asystent posiada uprawnienia do asystowania na wystawach i przy ocenie pracy, dopuszcza się odbywanie obu asystentur podczas tego samego stażu, (lecz nie na tych samych imprezach), celem umożliwienia uzyskania uprawnień dla poszczególnych specjalności w tym samym czasie.

§ 14

 1. Staż asystencki trwa nie mniej niż cztery lata.
 2. Asystenci wystawowi zobowiązani są do odbycia 12 asystentur na wystawach, do czterokrotnego pełnienia funkcji sekretarza ringowego na dowolnym ringu oraz do czterokrotnego pełnienia funkcji gospodarza ringowego na wystawach.
 3. Asystenci do oceny pracy psów myśliwskich zobowiązani są do odbycia co najmniej 12 asystentur na próbach pracy lub konkursach oraz winni zaliczyć 4 sekretarzowania i czterokrotnie pełnić funkcję gospodarza lub współorganizatora prób i konkursów.
 4. Asystenci do oceny innych prób pracy zobowiązani są do odbycia 12 asystentur na odpowiednich dla ich specjalności imprezach oraz winni zaliczyć 4 sekretarzowania i czterokrotnie pełnić funkcję gospodarza lub współorganizatora odpowiednich imprez.

§ 15

Zarządowi oddziału i Komisji Kynologicznej PZŁ przysługuje prawo zgłoszenia wniosku do Prezydium Kolegium Sędziów o pozbawienie asystenta uprawnień w przypadku zaniechania pracy w oddziale lub popełnienia wykroczeń nie licujących z godnością przyszłego sędziego.
Asystent zobowiązany jest do powiadomienia Prezydium Kolegium Sędziów i Przewodniczącego Klubu Rasy o zmianie adresu lub przeniesieniu do innego oddziału.

§ 16

Asystenci, zgłaszają organizatorom wystaw psów rasowych, oceny prób pracy itp. swój akces do asystowania na ringu przy ocenie, próbach pracy, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
Organizator zawiadamia na piśmie zainteresowanego asystenta o swojej zgodzie lub odmowie przyjęcia.

§ 17

3. SĘDZIOWIE KYNOLOGICZNI

3.1 Podzial i kompetencje

Sędziowie kynologiczni dzielą się pod względem:

 1. specjalności na:
 2. zakresu uprawnień na:

§ 18

 1. Sędziowie krajowi są uprawnieni do oceny psów na wystawach krajowych, a także na krajowych próbach pracy, konkursach i zawodach organizowanych przez Związek Kynologiczny i Polski Związek Łowiecki.
 2. Sędziowie międzynarodowi są uprawnieni do oceny psów na wystawach, próbach pracy i konkursach oraz zawodach wszystkich szczebli w kraju (w tym na imprezach tego typu organizowanych pod protektoratem FCI) na przeglądach hodowlanych, a także na wystawach wszystkich stopni, organizowanych za granicą - każdorazowo za zgodą Zarządu Głównego wyrażaną na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów.
 3. W przypadkach szczególnych Prezydium Kolegium Sędziów może powołać sędziego krajowego, na wniosek organizatorów, do oceny psów na imprezach międzynarodowych i klubowych organizowanych w kraju.

3.2 Procedura egzaminowania, powoływania, odwoływania i awansowania oraz rozszerzania uprawnień

§ 19

Asystent, który spełnił wymogi wynikające z § 14 niniejszego regulaminu, składa za pośrednictwem macierzystego Zarządu Oddziału do Prezydium Kolegium Sędziów wniosek o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego.
Do wniosku dołącza się indeks asystenta i dwie fotografie oraz opinię Zarządu Oddziału. Asystenci do oceny pracy psów myśliwskich dołączają opinię wydaną przez Zarząd Główny PZŁ. Zarząd Oddziału zobowiązany jest przesłać w/w dokumenty do Prezydium Kolegium Sędziów. Prezydium Kolegium Sędziów po rozpatrzeniu dokumentów podejmuje decyzję z uzasadnieniem odnośnie dopuszczenia (względnie niedopuszczenia) asystenta do egzaminu sędziowskiego.

§ 20

Organizatorem egzaminów sędziowskich jest Prezydium Kolegium Sędziów.

§ 21

Egzamin sędziowski składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Obie części egzaminu powinny być złożone najdalej w ciągu roku, w przeciwnym razie część teoretyczna musi być powtórzona.

§ 22

Prezydium Kolegium Sędziów powiadamia pisemnie kandydata, Zarząd Oddziału z czterotygodniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu egzaminu teoretycznego, a następnie praktycznego.

§ 23

Prezydium Kolegium Sędziów powołuje każdorazowo Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego (części teoretycznej i praktycznej).

W skład komisji części teoretycznej egzaminu wchodzą:

 1. przedstawiciel Prezydium Kolegium Sędziów jako Przewodniczący Komisji,
 2. sędzia międzynarodowy - specjalista rasy lub grupy ras albo też rodzaju oceny pracy, której kandydat ma być sędzią,
 3. sędzia międzynarodowy - egzaminujący ze znajomości przepisów i regulaminów Związku i FCI,
 4. sędzia międzynarodowy - egzaminujący w zakresie zagadnień z dziedziny medycyny weterynaryjnej, anatomii i genetyki.
 5. sędzia międzynarodowy oceny pracy psów myśliwskich, wytypowany przez Zarząd Główny PZŁ.

W skład Komisji części praktycznej egzaminu wchodzi dwóch sędziów międzynarodowych (wystawowych lub oceny pracy), w tym jeden jako specjalista danej rasy albo pracy, której kandydat ma być sędzią - proponowany przez Komisję Szkolenia Psów, Zarząd Główny PZŁ - dotyczy prób pracy. Jeden z tych sędziów nie może oceniać psów na tej wystawie lub próbie pracy.

§ 24

Część teoretyczna egzaminu obejmuje:

 1. Znajomość rasy (grupy ras), w której specjalizuje się kandydat na sędziego.
 2. Znajomość monografii ras, w których się specjalizuje.
 3. Wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, genetyki i psychologii psa.
 4. Znajomość innych ras niż objęte specjalizacją oraz oceną pracy.
 5. Znajomość Statutu oraz Regulaminów Związku i FCI.
 6. Podstawowe wiadomości o zagranicznych organizacjach kynologicznych i FCI.
 7. Znajomość historii rozwoju polskiej kynologii.
 8. Znajomość pielęgnacji psów.
 9. Znajomość użytkowości psów.
 10. Znajomość zasad chowu i hodowli psów.
 11. Znajomość głównych kierunków działania Klubu Rasy.
 12. Znajomość znaków bonitacyjnych lub oceny cyfrowej o ile formy te są stosowane w danej rasie.

§ 25

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej bezpośrednio po części teoretycznej egzaminu informuje kandydata o jego wyniku.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, termin ponownego egzaminu nie może być krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. Kandydat może przystępować do egzaminu trzykrotnie. Prezydium Kolegium sędziów skreśla z listy asystentów kandydata na sędziego, który nie stawił się bez usprawiedliwienia na egzamin po trzykrotnym wezwaniu,

§ 26

Niezbędnym warunkiem dopuszczenia kandydata do części praktycznej egzaminu jest zdanie części teoretycznej egzaminu.

§ 27

Egzamin praktyczny odbywa się na wystawie lub przy ocenie pracy psów.

Podczas części praktycznej egzaminu kandydat powinien wykazać się:

 1. Doskonałą znajomością wzorców i ich interpretacji określonej przez Kluby Rasy lub kraj pochodzenia rasy,
 2. Umiejętnością oceny zalet i wad, adekwatną do współczesnych założeń i poziomu jakościowego rasy,
 3. Szybkim podejmowaniem właściwych decyzji przy ocenie,
 4. Znajomością organizacji pracy w ringu,
 5. Znajomością regulaminu sędziowania,
 6. Właściwym stosunkiem do wystawców i widzów,
 7. Umiejętnością dokonywania opisu uzasadniającego ocenę psa,
 8. Umiejętnością opisu znakami bonitacyjnymi (u ras, u których jest ten system stosowany).

Postanowienia § 25 stosuje się odpowiednio do części praktycznej egzaminu.

§ 28

Z każdej części egzaminu sporządzany jest protokół według ustalonego wzoru, w dwóch egzemplarzach, z których jeden należy przesłać do Prezydium Kolegium Sędziów, a drugi do Zarządu Klubu, PZŁ, Głównej Komisji Szkolenia Psów.

§ 29

O powołaniu asystenta do grona sędziów decyduje Prezydium Kolegium Sędziów na najbliższym posiedzeniu. Sędzia otrzymuje legitymację sędziowską. Indeks asystencki pozostaje w aktach Prezydium Kolegium Sędziów.

§ 30

Godność sędziego międzynarodowego przyznaje sędziemu krajowemu Zarząd Główny uchwałą, podjętą w głosowaniu tajnym, na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów złożony po zasięgnięciu opinii Zarządu Oddziału lub Komisji Kynologicznej PZŁ.
Wymogiem formalnym jest odbycie co najmniej 20 sędziowań, a w przypadku rozszerzenia uprawnień - odbycie co najmniej 4 sędziowań.

§ 31

Zarząd Główny na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów zgłasza do FCI listę sędziów międzynarodowych, jako proponowanych do obsady na wystawach zagranicznych.
Sędziowie krajowi nie mający 10 sędziowań nie mogą sędziować poza granicami kraju, a po osiągnięciu tego limitu mogą wykonywać obowiązki sędziowskie na wystawach zagranicznych nie będących wystawami międzynarodowymi.
Zgodnie z zasadami przyjętymi w zagranicznych organizacjach kynologicznych, zaproszenia do sędziów kierowane są do Zarządu Głównego lub Prezydium Kolegium Sędziów. W przypadku otrzymania zaproszenia drogą pozasłużbową, sędzia ma obowiązek uzyskać zgodę Zarządu Głównego na sędziowanie za granicą (poprzez Prezydium Kolegium Sędziów).
W przypadku nie imiennego zaproszenia przez zagraniczną organizację kynologiczną, lub wyrażenia prośby dotyczącej wydelegowania sędziego, Prezydium Kolegium Sędziów przedstawia swe propozycje do tej organizacji.
Prezydium Kolegium Sędziów w uzasadnionych przypadkach może wnioskować do Zarządu Głównego odmowę delegowania zaproszonego imiennie sędziego.

§ 32

O rozszerzenie uprawnień w zakresie specjalności użytkowej mogą ubiegać się wyłącznie sędziowie międzynarodowi. Sędziowie międzynarodowi, rozszerzający uprawnienia, zdobywają te uprawnienia o zakresie krajowym.

 1. Międzynarodowemu sędziemu wystawowemu mogą być rozszerzone uprawnienia do oceny innych ras, po uprzednim odbyciu asystentury co najmniej na 4 wystawach i złożeniu egzaminu praktycznego.
 2. Międzynarodowemu sędziemu do oceny pracy mogą być rozszerzone uprawnienia do oceny innych prób pracy, po uprzednim odbyciu asystentury co najmniej na 4 próbach pracy i złożeniu egzaminu praktycznego.
 3. Międzynarodowemu sędziemu wystawowemu mogą być rozszerzone uprawnienia do oceny pracy po uprzednim odbyciu asystentury co najmniej na 4 konkursach pracy oraz złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 4. Międzynarodowemu sędziemu do oceny pracy mogą być rozszerzone uprawnienia do oceny na wystawach, po uprzednim odbyciu asystentury co najmniej na 4 wystawach oraz złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 5. Sędzia do oceny pracy i na wystawach, który ma uprawnienia sędziego międzynarodowego tylko w jednym z tych zakresów może rozszerzyć swoje uprawnienia według jednej z wyżej wymienionych możliwości.

§ 33

Przy rozszerzaniu uprawnień sędziowskich obowiązuje następująca procedura:

 1. sędzia międzynarodowy zwraca się z wnioskiem zaopiniowanym przez Zarząd Oddziału (Główną Komisję Szkolenia Psów, komisję kynologiczną przy Naczelnej Radzie Łowieckiej - w wypadkach dotyczących prób pracy) do Prezydium Kolegium Sędziów,
 2. Prezydium Kolegium Sędziów wydaje sędziemu kartę ewidencji rozszerzenia uprawnień sędziowskich, na której odnotowane zostaną obowiązujące dodatkowe asystentury i egzaminy,
 3. po spełnieniu warunków karta ewidencji zostaje zwrócona przez zainteresowanego sędziego do Zarządu Oddziału, który wraz z legitymacją sędziego przesyła ją do Prezydium Kolegium Sędziów.

Prezydium Kolegium Sędziów dokonuje wpisu o rozszerzeniu uprawnień w legitymacji oraz kartotece sę-dziego, a kartę ewidencyjną dołącza do akt. Ilość specjalności sędziego jest nieograniczona.

§ 34

Każdy sędzia może być z niżej określonych przyczyn przeniesiony na listę sędziów nieczynnych, zawieszonych w czynnościach lub skreślony z listy sędziów:

 1. w przypadku zaniechania działalności spowodowanym czynnikami niezależnymi od sędziego,
 2. w przypadku rażących uchybień,
 3. w przypadku zawieszenia w prawach członka Związku. Po upływie okresu zawieszenia orzeczonego przez Sąd Koleżeński o przywróceniu uprawnień sędziowskich decyduje Zarząd Główny na wniosek Prezydium Kolegium Sędziów.
 4. na własną prośbę,
 5. Prezydium Kolegium Sędziów może przenieść do grona sędziów nieczynnych sędziego, jeżeli nie bierze on czynnego udziału w pracy Związku lub jeśli trzykrotnie nie udzieli odpowiedzi na zaproszenie do sędziowania. Może to być dokonane na pisemny wniosek Zarządu Klubu.

§ 35

Skreślenie z listy sędziów następuje w przypadku:

3.3 Prawa i obowiązki

§ 36

Sędziowie mają prawo do:

 1. posiadania legitymacji sędziowskiej i noszenia podczas wystaw, na których oceniają psy, plakietki sędziowskiej,
 2. używania pieczątki,
 3. sędziowania na wystawach (ocenie pracy, konkursach, zawodach, przeglądach hodowlanych i wyścigach),
 4. udziału w zebraniach, naradach, konferencjach sędziów itp.,
 5. wolnego wstępu na wszystkie imprezy kynologiczne organizowane w Polsce,
 6. otrzymywania zwrotu poniesionych (udokumentowanych) kosztów z tytułu sędziowania, oceny pracy, mistrzostw i innych imprez kynologicznych oraz otrzymywania ryczałtu sędziowskiego w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami,
 7. otrzymywania od organizatorów imprez wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia funkcji sędziego.

§ 37

Do obowiązków sędziego należy:

 1. przestrzeganie zasad etyki,
 2. uzyskiwanie każdorazowo zezwolenia Zarządu Głównego na sędziowanie za granicą,
 3. branie udziału w imprezach kynologicznych w ramach swojej specjalności,
 4. zawiadomienie na piśmie (w nagłych przypadkach telefonicznie lub telegraficznie) organizatora imprezy o niemożności sędziowania,
 5. niezwłoczne zawiadomienie na piśmie Prezydium Kolegium Sędziów o zmianie adresu, nazwiska lub innych danych personalnych,
 6. natychmiastowe powiadomienie Prezydium Kolegium Sędziów w przypadku zgubienia (utraty) legitymacji sędziowskiej,
 7. potwierdzanie asystentom odbytej asystentury w ich indeksach,
 8. przesłanie protokołu z egzaminu praktycznego kandydata na sędziego do Prezydium Kolegium Sędziów z przestrzeganiem 14-dniowego terminu,
 9. Zachowanie sędziego niezależnie od roli w jakiej występuje na imprezie kynologicznej powinno być nienaganne. Wszystkie bez wyjątków psy doprowadzone do oceny powinny być przez niego ocenione. Ubrany powinien być stosownie do pracy, którą wykonuje, a także zachowywać się zawsze uprzejmie i godnie.

Sędzia kynologiczny nie może:

 1. publicznie krytykować pracy innego sędziego,
 2. zaglądać do katalogu przed lub w trakcie oceniania psów,
 3. zgłaszać psa na wystawę na której sam sędziuje. Dotyczy to także psów należących do współmałżonka sędziego.
 4. na wystawach i ocenach pracy prezentować psów, których nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, których sam nie wyhodował lub które nie należą do kogoś z jego najbliższych krewnych lub małżonka,
 5. oceniać psów, których właścicielem, współwłaścicielem, treserem, przewodnikiem, utrzymującym, pielęgnującym, sprzedającym je lub prywatnym pośrednikiem był on sam w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, poprzedzających wystawę. To samo dotyczy psów należących do jego najbliższej rodziny lub partnera.
 6. oceniać na próbach i konkursach psów, które sam wyszkolił, przed upływem 12 miesięcy od zakończenia szkolenia,
 7. uczestniczyć w jakimkolwiek charakterze w wystawach i imprezach kynologicznych w kraju i za granicą, organizowanych przez organizacje nie uznawane przez FCI. Naruszenie powyższego zakazu powoduje automatyczną utratę uprawnień sędziowskich.
 8. przyjeżdżać na wystawę w towarzystwie wystawcy, którego psy ma oceniać,
 9. mieszkać u wystawcy lub na jego koszt, którego psy ma oceniać. Dozwolone jest to tylko po zakończeniu wystawy. To samo dotyczy prywatnych spotkań z wystawcami.
 10. palić w czasie oceny na ringu,
 11. pić napojów alkoholowych na ringu,
 12. zabiegać o zaproszenie na sędziowanie.

4. ORGANIZACJA KOLEGIUM SĘDZIóW

4.1 Zjazdy

§ 38

Sędziowie wszystkich specjalności tworzą Kolegium Sędziów.

§ 39

W celu prawidłowego kierowania gronem sędziów kynologicznych, wybiera się, działające na prawach komisji przy Zarządzie Głównym - Prezydium Kolegium Sędziów Kynologicznych.

§ 40

Prezydium Kolegium Sędziów wybierane jest przez Zjazd Kolegium Sędziów na okres 4 lat, w liczbie 7 członków, w składzie:

Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów ustala zakresy działania i odpowiedzialności członków w dziedzinach: szkolenia, powoływania, odwoływania i ewidencji sędziów, współpracy z Klubami itd.

4.2 Prezydium

§ 41

Posiedzenia Prezydium Kolegium Sędziów zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Prezydium Kolegium Sędziów zwołuje jego Przewodniczący, powiadamiając o terminie Zarząd Główny.

§ 42

W posiedzeniach Prezydium Kolegium Sędziów mogą brać udział z głosem doradczym inni zaproszeni.

 4.3 Prawa i obowiązki

 § 43

Do zadań Prezydium Kolegium Sędziów należy:

 1. nadzór nad prawidłową działalnością i poziomem fachowym sędziów kynologicznych w Polsce,
 2. zgłaszanie wniosków do Zarządu Głównego, dotyczących zmiany lub uzupełnienia: regulaminów sędziowania, przepisów określających organizację wystaw, prób pracy, przeglądów, konkursów itp.,
 3. współpraca z Główną Komisją Hodowlaną, Główną Komisją Szkolenia Psów oraz Zarządami Klubów Ras, a także Komisją Kynologiczną przy Naczelnej Radzie PZŁ,
 4. sporządzanie własnych planów pracy i przedstawiania ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
 5. składanie informacji o wykonaniu wniosków zgłoszonych pod adresem Prezydium Kolegium Sędziów, jak i planów pracy,
 6. informowanie o pracy i składanie wniosków dotyczących Prezydium Kolegium Sędziów na posiedzeniach prezydium i plenum Zarządu Głównego,
 7. udostępnianie niezbędnej dokumentacji władzom naczelnym Związku,
 8. powoływanie i odwoływanie asystentów,
 9. prowadzenie ewidencji asystentów i wydawanie indeksów,
 10. organizowanie egzaminów sędziowskich i asystenckich,
 11. powoływanie składów komisji egzaminacyjnych,
 12. zatwierdzanie wniosków komisji egzaminacyjnych,
 13. wnioskowanie o:
 14. wydawanie legitymacji sędziowskich,
 15. prowadzenie ewidencji sędziów i pełnionych przez nich funkcji,
 16. przedstawianie wniosków Komisji Kynologicznej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej PZŁ odnośnie przepisów, regulaminów, organizacji prób i konkursów psów myśliwskich,
 17. obserwowanie i ocena organizacji wystaw i imprez oraz przedstawianie w tym względzie opinii i wniosków Zarządowi Głównemu,
 18. rozpatrywanie skarg dotyczących oceniania psów i postępowania sędziów,
 19. przesyłanie do FCI listy sędziów międzynarodowych i jej aktualizowanie,
 20. uaktualnianie co roku listy sędziów i przekazywanie jej do Oddziałów,
 21. prowadzenie akt sędziów w biurze Zarządu Głównego,
 22. zwoływanie w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż co 4 lata, Zjazdu Kolegium Sędziów.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 44

W sprawach dotyczących Kolegium Sędziów, a nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd Główny względnie z jego upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego Związku.

§ 45

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu pociąga za sobą odpowiedzialność określoną postanowieniami Statutu w trybie przewidzianym w oddzielnych przepisach Związku.

§ 46

Traci moc Regulamin Sędziów Kynologicznych z 1987 r. oraz wszystkie dotychczasowe zarządzenia dotyczące działalności, obowiązków i uprawnień sędziów z wyjątkiem przepisów finansowych, regulujących sprawy zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów oraz ryczałtów sędziowskich.

§ 47

W przypadkach szczególnych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem Prezydium Kolegium Sędziów ma prawo wystąpić do Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce o ich rozpatrzenie i podjęcie odpowiedniej uchwały.

§ 48

Regulamin niniejszy uchwalony przez Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce w dniu 28.11.1999 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2000 r.

§ 49

W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy Regulaminu „Międzynarodowy Sędzia Kynologiczny FCI".

WYKAZ I ZAKRES SPECJALNOŚCI SĘDZIóW

A. SPECJALNOŚCI WYSTAWOWE

Specjalność 2

Grupa I - z wyłączeniem owczarków niemieckich

Specjalność 3

Grupa I, Sekcja l - wyłącznie owczarki niemieckie

Specjalność 4

Grupa II, Sekcja l - pinczery i sznaucery

Specjalność 5

Grupa II, Sekcja 2 i 3 - molosy i szwajcarskie psy pasterskie z wyjątkiem bokserów i rottweilerów

Specjalność 5a

Grupa II Sekcja 2, 3 - boksery, molosy i szwajcarskie psy pasterskie

Specjalność 6

Grupa II, Sekcja 2 - wyłącznie boksery

Specjalność 7

Grupa II, Sekcja 2 - wyłącznie rottweilery

Specjalność 8

Grupa III cała - teriery

Specjalność 9

Grupa IV cała - jamniki

Specjalność 10

Grupa V cała - szpice i psy w typie pierwotnym

Specjalność 10A

Grupa VI i VII - psy gończe i posokowce,wyżły

Specjalność 11

Grupa VI cała - psy gończe i posokowce

Specjalność 12

Grupa VII cała - wyżły

Specjalność 13

Grupa VIII cała - aportery, płochacze i psy dowodne

Specjalność 14

Grupa IX cała - psy do towarzystwa

Specjalność 15

Grupa IX - z wyłączeniem pudli

Specjalność 16

Grupa IX, Sekcja 2 - wyłącznie pudle

Specjalność 17

Grupa X cała - charty

Specjalność 18

Rasy polskie

Specjalność 19

Każda rasa pojedynczo

Specjalność 20

Kilka ras z jednej grupy

B. SPECJALNOŚCI UŻYTKOWE

Specjalność 21

Praca psów myśliwskich

Specjalność 22

Praca psów towarzyszących i obrończych

Specjalność 23

Praca psów towarzyszących

Specjalność 24

Wyścigi chartów

Specjalność 25

Wyścigi psich zaprzęgów

Specjalność 26

Praca psów na torze przeszkód

Specjalność 27

Młody Prezenter


cofnij