Regulamin komisji hodowlanych i sekcji ras

cofnij

I. GŁÓWNA KOMISJA HODOWLANA

§ 1

Główna Komisja Hodowlana jest organem doradczym Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, powoływanym przez Plenum Zarządu Głównego na okres nie dłuższy niż kadencja Zarządu Głównego.

§ 2

Główna Komisja Hodowlana podlega Zarządowi Głównemu z tym, że podejmowane uchwały i wnioski przed przedłożeniem ich Prezydium Zarządu Głównego wymagają akceptacji Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego ds. Hodowlanych (o ile nie jest on Przewodniczącym Głównej Komisji Hodowlanej).

§ 3

Główna Komisja Hodowlana korzysta z obsługi biurowo-administracyjnej Biura Zarządu Głównego.

§ 4

Do zadań i kompetencji Głównej Komisji Hodowlanej należy:

 1. opracowanie analiz i dokumentów dotyczących hodowli w skali krajowej,
 2. opiniowanie problemów i spraw hodowlanych dla potrzeb Zarządu Głównego,
 3. przedkładanie propozycji odnośnie załatwiania spraw hodowlanych jako instancji odwoławczej od decyzji Oddziałowych Komisji Hodowlanych,
 4. opiniowanie wniosków Klubów Ras i Oddziałowych Komisji Hodowlanych do Zarządu Głównego we wszystkich sprawach hodowlanych wykraczających poza zakres ustalony w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych.

§ 5

Główna Komisja Hodowlana może powołać ze swego składu prezydium w składzie 3-5 osób, którego kompetencje określone zostają przez plenum Głównej Komisji Hodowlanej.
W przypadku powołania prezydium, jego posiedzenia odbywają się raz na dwa miesiące, a posiedzenia plenarne zwoływane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Protokoły z posiedzeń, zawierające datę i miejsce posiedzenia, skład osobowy oraz dokładny rejestr spraw i podjętych decyzji - zawarte są w książce protokołów.

§ 6

Na posiedzenia Głównej Komisji Hodowlanej mogą być zapraszani specjaliści spoza Komisji oraz osoby zainteresowane w określonych sprawach.

II. ODDZIAŁOWA KOMISJA HODOWLANA

§ 7

Oddziałowa Komisja Hodowlana jest organem doradczym Zarządu Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, powoływanym przez Plenum Zarządu Oddziału na okres nie dłuższy niż kadencja Zarządu.

§ 8

W skład Oddziałowej Komisji Hodowlanej wchodzą:

W liczniejszych oddziałach komisja może powołać ze swojego składu prezydium w składzie 3-5 osób, którego kompetencje określone zostają przez plenum komisji. Do pełnienia obowiązków sekretarza komisji może być powołana osoba nie będąca kierownikiem sekcji ras (np. stażysta).

§ 9

Oddziałowa Komisja Hodowlana korzysta z obsługi biurowo-administracyjnej pracowników Biura Zarządu Oddziału.

§ 10

Do zadań i kompetencji Oddziałowej Komisji Hodowlanej należy:

 1. ukierunkowanie hodowli psów rasowych na terenie oddziału,
 2. nadzór nad prowadzeniem ewidencji psów zarejestrowanych w danym oddziale,
 3. organizowanie przeglądów hodowlanych psów i suk,
 4. prowadzenie ewidencji suk hodowlanych i reproduktorów,
 5. prowadzenie dokumentacji hodowlanej oddziałów,
 6. nadzór nad prawidłowością działania poszczególnych sekcji ras oraz rozstrzyganie spornych spraw, powstających w zakresie działania poszczególnych sekcji,
 7. prowadzenie kontroli poszczególnych hodowli oraz warunków utrzymania reproduktorów i suk hodowlanych,
 8. opiniowanie wniosków i podejmowanie decyzji w sprawach:
  • zakwalifikowania do hodowli psów i suk, które spełniają tylko częściowo wymogi formalne, określone w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych,
  • przedłużanie uprawnień hodowlanych suk,
  • wnioskowanie zastosowania przez Zarząd Oddziału sankcji i kar za naruszenie przepisów hodowlanych,
 9. opiniowanie wniosków w sprawach przesyłanych do decyzji Głównej Komisji Hodowlanej jak w ppkt. h.

§ 11

Posiedzenia Oddziałowej Komisji Hodowlanej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Jeśli zostało powołane prezydium komisji - na plenarnych posiedzeniach komisji składa ono sprawozdanie ze swej działalności (zgodnie z ustalonymi kompetencjami) za okres między posiedzeniami plenarnymi. Komisja zobowiązana jest do prowadzenia książki protokołów - wspólnej dla posiedzeń plenarnych jak i prezydium. W protokołach winny być zawarte informacje o terminie, miejscu i składzie osobowym oraz dokładne dane odnośnie rozpatrywanych spraw i uchwalonych wniosków.

§ 12

Na posiedzenia komisji mogą być zapraszane osoby spoza składu komisji, osoby zainteresowane rozstrzygnięciem określonych spraw, a także działacze sekcji.

III. SEKCJA RASY

§ 13

Sekcję stanowi zorganizowana grupa członków Związku, zainteresowana hodowlą określonej rasy (grupy ras) psów lub określonym zagadnieniem z zakresu kynologii, należących do tego samego oddziału Związku. Przedmiotem niniejszego regulaminu są sekcje hodowli psów określonej rasy lub grupy ras spokrewnionych albo o zbliżonej użytkowości - zwane w regulaminie sekcjami ras. Niniejszy regulamin nie dotyczy innych sekcji np. wyścigów, młodzieżowych itp.

§ 14

Decyzję o utworzeniu sekcji hodowlanej podejmuje Zarząd Oddziału i powołuje jej Kierownika.

§ 15

Celem utworzenia i działania sekcji rasy jest racjonalne rozwijanie hodowli danej rasy lub grupy ras na terenie działania oddziału.

§ 16

Działalnością sekcji kieruje Kierownik Sekcji powoływany przez Zarząd Oddziału na wniosek Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Kierownikiem Sekcji w zasadzie powinien być sędzia lub asystent kynologiczny, specjalizujący się w danej rasie lub grupie ras. Kierownika sekcji powołuje się na okres nie dłuższy niż kadencja Zarządu Oddziału.

§ 17

Kierownik korzysta z obsługi biurowo-administracyjnej etatowych pracowników Biura Zarządu Oddziału.

§ 18

W prowadzeniu prac sekcji Kierownik korzysta z pomocy aktywu sekcji, w skład którego mogą wchodzić:

W liczniejszych sekcjach z aktywu można powołać zastępcę kierownika sekcji i sekretarza sekcji. Obsadę na powyższe funkcje zatwierdza Zarząd Oddziału - na wniosek Kierownika Sekcji - na okres nie dłuższy niż kadencja Zarządu.

§ 19

Do kompetencji i obowiązków kierownika należy:

 1. prowadzenie fachowego doradztwa, zwłaszcza w zakresie doboru par hodowlanych - na życzenie hodowcy,
 2. kontrola prawidłowości kompletowania dokumentacji hodowlanej miotów,
 3. udzielanie porad hodowcom odnośnie selekcji i odchowu szczeniąt, organizowanie przeglądów wytatuowanych wcześniej szczeniąt,
 4. prowadzenie dokumentacji hodowlanej sekcji, zwłaszcza dokumentacji kwalifikującej do hodowli,
 5. inicjowanie i współorganizowanie przeglądów hodowlanych,
 6. przeprowadzanie doraźnych przeglądów, jak np. kontrola kondycji reproduktora bądź suki,
 7. aktualizacja list reproduktorów i ewidencji suk hodowlanych,
 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz instruktażu dla hodowców z zakresu żywienia, odchowu szczeniąt, wychowania młodzieży, treningu, pielęgnacji szaty, prezentowania na wystawach i przeglądach itp.,
 9. realizowanie zaleceń i poleceń Oddziałowej Komisji Hodowlanej i Klubu Rasy,
 10. składanie i opiniowanie wniosków w sprawach hodowlanych.

§ 20

Kierownicy Sekcji powinni zapewnić dyżury własne lub wytypowanych przez siebie działaczy sekcji w stałych terminach, w siedzibie Zarządu Oddziału.

§ 21

Zebrania sekcji organizuje się w miarę potrzeby.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od stycznia 1995 roku. Poprawki w rozdziale I. GŁóWNA KOMISJA HODOWLANA wprowadzone przez Plenum Zarządu Głównego w dniu 13.12.1997 roku.


cofnij