Regulamin Klubów Rasy

cofnij

&1

Klub Rasy (grupy ras) Związku Kynologicznego w Polsce może być powołany i rozwiązany na zasadach określonych w Statucie Związku (28 pkt 23 oraz 38 pkt 3 i 5).

&2

Powołany Klub podlega Zarządowi Głównemu ZKwP i nie posiada osobowości prawnej.

Klub finansuje się samodzielnie ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskiwanych w toku swojej działalności.

&3

W obrębie danej rasy (grupy ras) może być powołany jeden lub więcej Klubów, które zrzeszając sympatyków rasy stanowią forum dyskusyjne dotyczące historii, hodowli i rozwoju rasy.

Klub ma prawo:

 1. raz w roku zorganizować swoją wystawę, o ile uzyska zgodę Zarządu Głównego ZKwP,
 2. wydawać w formie periodyku biuletyn klubowy, który jest finansowany z funduszów klubowych,
 3. składać do Zarządu Głównego ZKwP wnioski dotyczące rasy (grupy ras),
 4. podejmować uchwały, które dotyczą wyłącznie członków Klubu i są przekazywane Zarządowi Głównemu do wiadomości celem skontrolowania ich zgodności z przepisami ogólnozwiązkowymi.

&4

Członkami Klubu mogą być jedynie członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, którzy zadeklarowali swoją wolę członkostwa i mają opłaconą składkę zgodnie z obowiązującymi zasadami statutowymi. Ustanie członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce jest tożsame z ustaniem członkostwa w Klubie, jednakże rezygnacja z członkostwa w Klubie nie ma wpływu na członkostwo w Związku Kynologicznym w Polsce.

Zarząd Klubu zobowiązany jest zapewnić bieżącą kontrolę przynależności do Związku osób .uznanych za członków Klubu.

&5

Warunkiem prowadzenia działalności przez Klub jest przedstawienie Zarządowi Głównemu, w okresie 3 mie-sięcy od zatwierdzenia przez ZG, udokumentowanych wpływów finansowych Klubu pochodzących ze składek co najmniej 100 jego członków. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu niezależnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce opłacanej w macierzystym Oddziale.

&6

Powołanie Klubu poprzedzone jest przyjęciem deklaracji członków przez grupę inicjatywną. Liczba członków deklarujących wstąpienie do Klubu musi wynosić co najmniej 100 osób. Deklaracja wstąpienia do Klubu jest warunkiem koniecznym i wystarczającym.

&7

Klub Rasy (grupy ras) jest powoływany przez Zarząd Główny uchwałą zgodnie z 28 pkt 23 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce. Powołanie Klubu jest ogłaszane w czasopiśmie „PIES".

&8

Nie później niż po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia musi odbyć się zebranie wyborcze, które wyłoni władze Klubu.

&9

 1. Władzami Klubu są:
  • Walne Zgromadzenie członków Klubu lub ich delegatów,
  • Zarząd Klubu (od l do 11 członków)
  • Komisja rewizyjna (od 3 do 7 członków).
 2. W przypadku Zarządu Klubu składającego się z co najmniej 6 członków, na pierwszym posiedzeniu Zarządu konstytuuje się Prezydium Zarządu.
 3. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata, o ile Zarząd Główny nie postanowi inaczej.
 4. Walne Zgromadzenie zwołane przez grupę inicjatywną zbiera wszystkich deklarujących członkostwo w Klubie.

Walne Zgromadzenia zwoływane w toku działalności Klubu mogą mieć postać Zjazdów Delegatów, jeśli Klub liczy co najmniej 300 członków i posiada strukturę terytorialną zaakceptowaną przez Zarząd Główny.

Klucz wyboru delegatów proponują władze Klubu - grupa inicjatywna (jest określony wewnętrznym regulaminem klubu, 15 niniejszego regulaminu), a zatwierdza Zarząd Główny. 5. Do władz Klubu stosuje się odpowiednio postanowienia 19 pkt 4 i 5 oraz 27, 40, 41 i 43 Statutu.

&10

Przebieg zebrania sprawozdawczo-wyborczego musi być zgodny z Regulaminem Zebrań zatwierdzonym przez Zarząd Główny ZKwP (Obowiązuje regulamin wyborczy Oddziałów przystosowany do wyboru władz Klubu.)

&11

Struktura terytorialno-organizacyjna Klubu jest ustalana przez Klub na Walnym Zgromadzeniu członków lub delegatów Klubu i zatwierdzona przez Zarząd Główny.

&12

Siedziba Klubu zostanie określona na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu, zatwierdzona przez Zarząd Główny pod warunkiem zaakceptowania propozycji przez Zarząd Oddziału ZKwP w którym ma mieć siedzibę Klub.

&13

Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym.

Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi absolutorium. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego, który może je opublikować w czasopiśmie "PIES".

&14

Najpóźniej po upływie 3 lat od powołania Klubu Zarząd Główny dokona oceny jego działalności.

&15

Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym władze Klubu opracują regulamin wewnętrzny Klubu, który wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Zarząd Główny ŻKwP. Regulamin musi być zgodny ze Statutem Związku Kynologicznego w Polsce. Regulamin wewnętrzny Klubu określa m.in. organizację administracyjno-finansową Klubu.

&16

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Główny ZKwP

&17

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego z dnia 23.02.2002 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Unieważnia się regulamin Klubu Rasy zatwierdzony w dniu 16.01.1999 r.


cofnij