Regulamin hodowli psów rasowych


cofnij

Przepisy ogólne

Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 28 pkt.10 Statutu Związku kynologicznego w Polsce, zwanego dalej Związkiem.

§  2

Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską.

§  3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§  4

Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku poprzez powoływane przez siebie: Główną Komisję Hodowlaną, Oddziały Związku i Kluby Ras.

§  5

Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

§  6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu Głównego (za pośrednictwem Głównej Komisji Hodowlanej) i Zarządów Oddziałów Związku (za pośrednictwem Oddziałowych Komisji Hodowlanych).

Przydomki hodowlane

§  7

§  8Kwalifikacje hodowlane

§  9


Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw i innych imprez kynologicznych organizowanych przez wszystkie organizacje zrzeszone w FCI.

Suki hodowlane

§  10

§  11

Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej. Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30-tu dni, na wniosek Oddziału rejestrującego.W przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka, o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu hodowli Psów Rasowych ZKwP.

§  12


Psy reproduktory

§12

Do kryć dopuszcza się psa, który spełnia poniższe lub inne zatwierdzone przez Zarząd Główny wymogi stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu:

§14

§15

Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w regulaminie.
 • Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego ani limitu kryć.
 • Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18 Statutu Związku.
  Prawa i obowiązki hodowcy

  §16

  • Hodowca ma prawo do:
   • uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
   • dostępu do listy reproduktorów,
   • wyboru reproduktora,
   • odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt.
   • zastrzeżenia w metryce, że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w ewentualnie wydanym rodowodzie.
  • Hodowca ma obowiązek:
  • otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
  • upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę jest reproduktorem,
  • ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym,
  • przed planowanym kryciem suki ( w kraju lub za granicą ) wykupić w swoim Oddziale KARTĘ KRYCIA ( wzór - zał. nr 2 ) i uzyskać na niej od właściciela reproduktora potwierdzenia krycia; przy kryciu za granicą uzyskać dodatkowo kserokopię rodowodu reproduktora,
  • przed kryciem suki ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie.
  • złożyć w Biurze Oddziału w stosownym terminie (najpóźniej w dniu przeglądu miotu): odcinek karty kopulacji (lub w przypadku krycia zagranicznego świadectwo krycia i kserokopię rodowodu reproduktora), kartę miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu. Złożenie w/w dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
  • powiadomić właściciela reproduktora o urodzeniu się szczeniąt,
  • poddać szczenięta tatuowaniu, które powinno nastąpić najpóźniej w dniu przeglądu miotu. Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej rasy. Zasady tatuowania określa oddzielna instrukcja,
  • udostępnić Kierownikowi Sekcji ( Oddziałowej Komisji Hodowlanej ) miot i hodowlę do przeglądu; odmowa udostępnienia miotu do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk; w przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić identyfikację szczeniąt na podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy może być p o dstawą odmowy wydania metryk; protokół przeglądu miotu ( wzór - zał. nr 5 ) sporządza się w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, zaś druga kopię przesyła się do Oddziału w którym zarejestrowa ny jest reproduktor,
  • wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7-miu tygodni wraz z metrykami i książeczkami zdrowia,
  • uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą umowąą.

  Prawa i obowiązki właściciela reproduktora

  §17

  • Właściciel reproduktora ma prawo:
   • odmowy udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny,
   • pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą.
  • Właściciel reproduktora ma obowiązek:
   • otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, poddawać szczepieniom ochronnym,
   • udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych,
   • przed kryciem suki ustalić z hodowcą na piśmie warunki rozliczenia należności za krycie.
   • bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA ( wzór - zał. nr 2 ), a jej odcinek złożyć w swoim Oddziale macierzystym w ciągu 14 dni,
   • umożliwić i ułatwić Oddziałowej Komisji Hodowlanej kontrolę warunków utrzymania psa i jego kondycji.

  Ekwiwalent za krycie

  §18

  Przed dokonaniem kryci, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, co potwierdzają podpisami we właściwej rubryce KARTY KRYCIA.
  Dokumentacja hodowlana

  § 19

  • Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest suka. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu reproduktora.
  • Karty kopulacji, karty miotu i metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd Oddziału jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.

  § 20

  • Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej ( PKR ) lub Księgi Wstępnej i wydania Rodowodu lub Wyciągu z KW.
  • Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej ( PKR ) są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na trenie RP. Rodowody eksportowe są podstawą zarejestrowania psa w kraju lub za granicą.
  • Dokumentacja psów zarejestrowanych w Oddziale Związku stanowią karta sztywna ( wzór - zał. nr 7 ) oraz kopia rodowodu.

  § 21

  Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczna organizację kynologiczną, będąca członkiem FCI ( Międzynarodowej Federacji Kynologicznej ) lub prowadzącą dokumentację uznawaną przez FCI. Musi być za pośrednictwem Biura Oddziału przesłany do Biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej ( PKR ) lub Księgi Wstępnej ( KW )i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się za pośrednictwem Biura Oddziału właścicielowi psa/suki. Rejestracja psa / suki w Oddziale następuje po nostryfikacji rodowodu. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.

  § 22

  Księgę Wstępną prowadzi się jedynie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny.
  Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się "Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej".
  Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej .
  Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności.
  Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany jest do dokonania tatuażu zwierzęcia ( wzór zał. nr 9 ).

  Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.

  Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.

  § 23

  Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziału celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela ( lub odziedziczenia ).

  § 24

  O zagubieniu rodowodu lub wyciąg z KW właściciel psa za pośrednictwem Biura Oddziału zawiadamia Zarząd Główny, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją "duplikat".
  Postanowienia końcowe

  § 25

  Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralna część niniejszego Regulaminu.

  § 26

  • Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
  • W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców lub właścicieli reproduktorów Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Oddziałowy Sąd Koleżeński.

  § 27

  • W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
  • Główna Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Zarządu Oddziału. Pisma odwoławcze składane są za pośrednictwem Oddziału.
  • W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.

  § 28

  • Po wykluczeniu członka ze Związku lub ustaniu jego członkostwa na podstawie § 18 pkt. 5 Statutu, psy/suki na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Związku i nie mogą być przerejestrowane na inna osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału i zawiadamia o tym Zarząd Główny oraz Zarządy pozostałych Oddziałów.
  • W okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane przez niego psy/suki nie mogą być przerejestrowane na innego członka Związku i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach.

  § 28

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.
  Unieważnia się Regulamin hodowli Psów Rasowych zatwierdzony w dniu 1 marca 1999 roku.

  cofnij